Phạm Tiến

Phạm Tiến

Developer
Tôi giúp khách hàng của mình nổi bật và họ giúp tôi phát triển.Đã làm việc với tư cách là phân tích dữ liệu, quản trị hệ thống, nhà tư vấn phát triển web và an toàn thông tin 2020Năm 2018, bắt đầu làm trong lĩnh vực an toàn thông tin, phát triển Web. Tham gia vận hành một số hạ tầng tại một số cơ quan chính phủ, cơ sở giáo dục và công ty, các thành viên trong nhóm phát triển web luôn áp dụng công nghệ mới nhất và tham gia các hội nghị công nghệ.
%
IT Consultation
%
Technology
%
Development
%
Line of Codes

Contact With Us

Feel Free to Contact with Our IT Experts